บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   411 ครั้ง
ตาราง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (บาท/ตารางเมตร) ปี 2561 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไม้ 1 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว) 9,293.80 10,915.50 13,347.50
2 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว) 9,232.40 12,053.10 15,988.30
3 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บพักอาศัย 1 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว คสล) 10,186.80 11,742.50 14,462.20
4 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บพักอาศัย 2 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว คสล) 8,975.90 13,364.90 16,814.60
5 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บพักอาศัย 3 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว คสล) 8,499.90 12,773.80 15,798.30
6 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บพักใต้ถุนสูง (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บเดี่ยว คสล) 9,322.50 13,318.80 16,487.60
7 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไม้ 1 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บสำเร็จรูป) 16,096.60 19,424.50 21,322
8 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไม้ 2 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บสำเร็จรูป) 13,160.30 18,802.30 20,404.20
9 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไม้ใต้ถุนสูง (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บสำเร็จรูป) 14,117.90 20,179.30 22,150
10 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บพักอาศัย 1 ชั้น (เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บสำเร็จรูป คสล) 10,333.70 13,012 14,419.40
11 อาคารพักอาศัย 4-5 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 8,883.40 11,567 13,127.90
12 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 9,236.50 13,824.50 16,572.80
13 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บแฝดชั้นเดียว 8,973.10 11,150.40 12,510.80
14 อาคารเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บแฝด 2 ชั้นเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไป 8,580.10 9,822.10 11,072.40
15 อาคารห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 5,435.50 6,522.70 7,827.20
16 ทาวเฮาส์ 1 ชั้น 8,770.30 10,204.10 11,463.70
17 ทาวเฮาส์ 2 ชั้น 8,820 9,847.40 10,892.30
18 ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 8,121.50 9,712.20 11,316.10
19 ทาวเฮาส์ 4 ชั้น 6,133.40 7,774.50 8,848.50
20 ทาวเฮาส์ 5 ชั้น 7,178.70 11,015.20 12,297
21 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 7,166.20 8,782.20 10,538.50
22 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 6,671 8,300.50 10,070.50
23 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 6,101.50 7,440.90 8,929.10
24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 6,545.10 8,139.20 9,115.90
25 อาคารสำนักงาน 2-3 ชั้น 9,677 12,570.20 16,216.10
26 อาคารสำนักงาน 4-5 ชั้น 9,466.30 12,439 15,917.90
27 อาคารสำนักงาน 6-9 ชั้น 9,251 11,946 15,706
28 อาคารสำนักงาน 10-20 ชั้น 20,400.10 26,769.30 33,194.30
29 อาคารสำนักงาน 21-35 ชั้น 20,400.10 26,796.30 33,194.30
30 อาคารคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาคารชุด) ตั้งแต่ 10 ชั้นเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไป 17,617.20 22,533.60 27,449.60
31 อาคารที่จอดรถ 1-2 ชั้นเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บดิน 8,060.60 8,660 9,200.10
32 ห้างสรรพเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บ 1-3 ชั้น 12,731.20 13,588.20 15,941.50
33 ห้างสรรพเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บ สูงเกิน 3 ชั้น 13,129.80 14,685.70 18,898.80
34 อาคารโรงงานเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บขนาดย่อม 6,545.60 7,901 9,354
35 อาคารโรงงานเกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บขนาดใหญ่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด|เกมออนไลน์บนเว็บไป 9,675.40 11,158.60 13,621
36 อาคารโรงสีเก่า 2,565.70 3,132.50 3,429.20
37 อาคารโรงสีใหม่ 4,485.10 6,279.40 9,427.30
38 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสา ไม่เกิน 6 ม.) 4,007.30 4,607.10 5,295.10
39 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสาเกินกว่า 6 ม.) 5,081.90 7,021.20 7,767.50
" + divElements + ""; //Print Page window.print(); //Restore orignal HTML document.body.innerHTML = oldPage; }